หน้าแรก

ประกาศตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...NEW

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาค การศึกษาพิเศษ/2563ภายใต้สถานการณ์ COVID-19...NEW

อ่านต่อ...

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา แบบออนไลน์...NEW

อ่านต่อ...

โครงการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์...NEW

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์