เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวอบรม-สัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
เว็บลิงก์
เว็บลิงก์
 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
คณะครุศาสตร์อุตสากหรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


1. ค.อ.ม. : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
    Master of Industrial Education (M.I.Ed.)  มี 3 หลักสูตร

    1.1  ค.อ.ม.  (สถาปัตยกรรม)
    1.2  ค.อ.ม.  (การบริหารการศึกษา)
    1.3  ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)    มี 4 วิชาเอก
          1.3.1  เทคโนโลยีทางการศึกษา
          1.3.2  หลักสูตรและการสอน
          1.3.3  หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
          1.3.4  การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา


    Master of Science in Industrial Education (M.S.I.Ed.)   มี 1 หลักสูตร

    1.4 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)


    Master of Science in Industrial Education (M.Sc.I.Ed.)  มี 2 หลักสูตร
    1.5 ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
    1.6 ค.อ.ม.  (อิเล็กทรอนิกส์)


2. วท.ม. : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    Master of Science (M.S.)  มี 1 หลักสูตร

    2.1  วท.ม.  (ครุศาสตร์เกษตร)


    Master of Science (M.Sc.)  มี 1 หลักสูตร
    2.2  วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)


3  ศศ.ม. : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    Master of Arts (M.A.)  มี 1 หลักสูตร

    3.1 ศศ.ม.  (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า่คุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3689, 3723    โทรสาร 02-3298435