วารสารครุศาตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มิถุนายน  - กันยายน 2555

 

 


บทความปริทัศน์
การลอกเลียนงานวิชาการและวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarism)
จิราภา วิทยาภิรักษ์
บทวิจารณ์หนังสือ
มหัศจรรย์ พลังคิดบวก
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
บทความวิจัย
1) กระบวนการทดลองปฏิบัติการวงจรขยายทรานซิสเตอร์ผ่านการทำงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บุญทัน สนั่นน้ำหนัก วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และ พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
2) การประยุกต์ใช้หลักการซิกส์ ซิกม่าในบริบทอุตสาหกรรมไทย
นพรรณพรรษ นาคหฤทัย วุฒิไกร งามศิริจิตต์ และ สรายุทธ กันหลง
3) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในหน่วยงานภาครัฐ
ลัดดาวัลย์ จำปา ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และ เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
4) การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง เคเบิ้ลโมเด็มเบื้องต้น
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม และ ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
5) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวัฏจักรทางเทคโนโลยี
ณัฐพล ธนเชวงสกุล ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ และ ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
6) การพัฒนาโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นของพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
7) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ชวดล เอื้อสิริโรจน์ สมพล ดำรงเสถียร และ อรรถพร ฤทธิเกิด
8) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย SDCC บน MCS
ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล
9) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กันต์ อินทุวงศ์ และ ไพโรจน์ นะเที่ยง
10) จริยธรรมของตำรวจตามทัศนคติของประชาชน
สุชญา ศรีสำอาง และ ไพฑูรย์ บุณวัฒน์
11) เทคนิคการสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์หลายเฟส
อดิเรก จันตะคุณ และ วินัย ใจกล้า
12) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
สถิรชาติ เรือนนาค สุรศักดิ์ กังขาว และ อรรถพร ฤทธิเกิด
13) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโลหะ
วุฒิเดช พันธะปลิว ฉันทนา วิริยเวชกุล และ อรรถพร ฤทธิเกิด
14) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โยคะขั้นพื้นฐาน
ทรรศวรรณ จงทอง ฉันทนา วิริยเวชกุล และ อรรถพร ฤทธิเกิด
15) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรมฟรีมายด์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นที ยงยุทธ เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม และ รวีวรรณ ชินะตระกูล
16) บทเรียนวีดิทัศน์เรื่อง ทักษะการใช้อาวุธปืนพก
อรรถพนธ์ พูลศิริ ฉันทนา วิริยเวชกุล และ อรรถพร ฤทธิเกิด
17) ปัจจัยในการปฏิบัติงานของครู คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รัชดากร พลภักดี และ ภัคพงศ์ ปวงสุข
18) A Study of the First-line Managers’ Opinions toward the Criteria of the Performance Competency Assessment in the Ceramic Tile Factories
Wanida Chhinnasota Phadungchai Pupat and Panpetch Chinintron
19) Need Assessment of Development of Academic Affair Quality Management System in Private Vocational School
Kitti Rattanarasri Jirasek Treemeksoontorn and Panpetch Chinintron
 
บทความวิชาการ
1) เครือข่ายสังคมคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งช่องทางของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
 
 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม