ietech

backgr

สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ดาว์นโหลดเอกสาร     คลิก

 

หมายเหตุ :  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435